Działalność

Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” jest ośrodkiem wsparcia, placówką pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Przeznaczony jest dla 50 uczestników z terenu Miasta Szczecinek. Głównym celem jest rozwijanie i podtrzymywanie u osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnymi intelektualnie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, zaradnego i aktywnego życia, przywrócenie zdolności pełnego uczestnictwa i funkcjonowania w życiu społecznymi rodzinnym oraz aktywizacja zawodowa.


W ramach terapii prowadzone są zajęcia w pracowniach:
• kulinarnej,
• komputerowej,
• plastycznej i technik różnych
• dziewiarsko – krawieckiej,
• arteterapii,
• umiejętności praktycznych.


Prowadzone są także kółka zainteresowań:
• kółko rekreacji ruchowej,
• kółko fotograficzne,
• kółko poetyckie,
• kółko muzyczne-ruchowe
• kawiarenka internetowa,
• kącik stolarski i wikliniarski
Domownicy mają także możliwość uczestnictwa w Klubie Aktywnego Poszukiwania Pracy.
Ponadto prowadzona jest terapia ruchowa (zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja, relaksacja), muzykoterapia, psychoedukacja, poradnictwo psychologiczne, psychiatryczne i socjalne.

W ramach terapii odbywają się również treningi:
• trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
• trening higieniczny,
• trening kulinarny,
• trening umiejętności praktycznych,
• trening budżetowy,
• trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
• trening umiejętności spędzania czasu wolnego.


Przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Walentynka” funkcjonuje Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera.