Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI PRZYSTAŃ

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PRZYSTAŃ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Szkodlarskiego i Jana Kostrzewę, zwanych dalej Fundatorami, dnia 07 kwietnia 2010 r., aktem notarialnym ( Repetytorium A numer 1607/2010) w kancelarii notarialnej Barbary Nintza w Szczecinku.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U.1984 Nr 21 poz. 97; tekst jednolity: Dz.U.1991 r. Nr 46 poz. 203) i na podstawie niniejszego statutu.

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym w Koszalinie.

§ 2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

2. Siedzibą Fundacji jest Szczecinek.

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może stworzyć stałe i czasowe placówki, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Fundacja może wykonywać działalność statutową nieodpłatnie i odpłatnie.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym nazwę i siedzibę Fundacji oraz może posługiwać się znakiem graficznym.

 

II. Cele Fundacji.

§ 6

Celem Fundacji jest:

1. działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym zapobieganie patologiom społecznym;

2. pomoc społeczna i działalność charytatywna na rzezc dzieci, kobiet, osób starszych, niepełnosprwnych lub chorych, wykluczonych społecznie i ich rodzin;

3. działalność w zakresie rehabilitacji społecznej, fizycznej i leczniczej osób niepełnosprwnych;

4. promocja i organizacja wolontariatu;

5. działalność wspomagająca organizacyjnie, technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, punktów informacyjnych i konsultacyjnych;

2. organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych i specjalistycznych programów na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych osób wymienionych w § 6 pkt.2;

3. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, wystaw, konferencji, sesji terapeutycznych oraz dokonywanie tłumaczeń;

4. tworzenie programów informacyjnych służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na tematy związane z celami statutowymi;

5. rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych w społeczności lokalnej;

6. propagowanie idei Fundaci w publikatorach;

7. wspieranie finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych;

8. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwanie środków finansowych, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.

 

III. Majątek Fundacji.

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi Fudusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 1.200 zł ( jeden tysiąc wieście złotych) po 600 zł ( sześćset złotych) od każdego z Fundatorów, określonych w akcie notarialnym, którym mowa w § 1 niniejszego Statutu oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.

2. Majątek Fundacji stanowią również:

- dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy,

- dotacje i subwencje osób prawnych,

- dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

- odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokryciekosztów jej działania.

4. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IV. Władze Fundacji.

§ 9

1. Władzami fundacji są:

- Zgromadzenie Fundatorów,

- Rada Fundacji.

2. Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd, którym kieruje Dyrektor Fundacji.

§ 10

1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy, przy czym każdemu Fundatorowi przysługuje jeden głos w Zgromadzeniu Fundatorów.

2. Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:

- podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji, celu Fundacji i likwidacji Fundacji,

- powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków Rady Fundacji,

- powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji, oraz członków Rady Fundacji,

- przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

- zatrudnianie Dyrektora Fundacji i członków Zarządu Fundacji i ustalanie im wynagrodzenia.

3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają jednogłośnie.

4. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku przez Zarząd Fundacji.

5. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest także na wniosek któregoś z Fundatorów złożony w Zarządzie Fundacji.

§ 11

1. Zarząd Fundacji reprezentuje fundację na zewnątrz i odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne.

2. Zarząd Fundacji w składzie:

- Dyrektor Fundacji,

- 1- 3 członków Zarządu Fundacji,

i jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów na kadencję nieograniczoną.

3. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do komepetencji Rady, a w szczególności:

- uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,

- sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności i przedstawianie ich Radzie,

- przedstawianie do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów.

4. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.

5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego.

6. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd tworzy Biuro Fundacji.

7. Dyrektor Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji. Jest też kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez Fundację.

§ 12

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji, składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji upoważniony jest Dyrektor Fundacji samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łączniee, lub jeden członek Zarządu upoważniony przez Dyrektora Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji w sprawie jej działalności statutowej.

2. Radę Fundacji w składzie:

- Przewodniczący Rady,

- członkowie Rady w liczbie 1 do 3,

powołuje Zgromadzenie Fundatorów na okres 5- letniej kadencji.

3. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.

4. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady. W przypadku, gdy Rada jest dwuosobowa, Przewodniczącemu Rady przysługuje głos decyzujący.

5. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 31 marca każdego roku.

6. Do zakresu kompetencji Rady należy:

- nadzór nad działalnością Fundacji,

- przyjmowanie półrocznych i rocznych sprawozdań Zarządu z jego działalności,

- udzielanie absolutorium Zarządowi.

7. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnje rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady, jego odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów i po upływie kadencji.

 

V. Postanowienia końcowe.

§ 14

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§ 15

1. Uchwałę o zmianie Statutu Fundacji, celu Fundacji oraz likwidacji Fundacji Zgromadzenie Fundatorów podejmuje jednogłośnie.

2. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić tryb i zasady likwidacji.